• tworzenie warunków do integracji społecznej,

  • pomoc w organizacji i tworzeniu grup wsparcia, samopomocowych oraz innych form rehabilitacyjnych dla osób, które przeszły lub powinny przejść leczenie uzależnień i ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą  w rodzinie,

  • organizowanie spotkań problemowych, towarzyskich, kulturalnych, sportowych i turystycznych,

  • nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z podobnymi klubami w kraju i zagranicą,

  • współdziałanie z instytucjami publicznymi i samorządowymi w zakresie tworzenia i wykonywania przepisów prawa zmierzających do realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, prowadzenie stałej działalności informacyjnej, profilaktycznej i wychowawczej wśród młodzieży w zakresie następstw nadużywania alkoholu i środków psychoaktywnych oraz promocji zdrowego, trzeźwego stylu życia,

  • współpracę z organami administracji publicznej, pracodawcami i instytucjami nauki, oświaty i wychowania, poradniami terapii uzależnień, ośrodkami pomocy społecznej instytucjami kościelnymi i związkami wyznaniowymi

  • prowadzenie stałej działalności informacyjnej, profilaktycznej i wychowawczej wśród młodzieży w zakresie następstw nadużywania alkoholu i środków  psychoaktywnych oraz promocji zdrowego, trzeźwego stylu życia