Razem tworzymy

Klub ,,Poznańska 38”

 

Miło nam poinformować, że po długich staraniach otrzymaliśmy od władz Dzielnicy Śródmieście lokal na prowadzenie działalności klubowej. Jest to duża piwnica w samym centrum Warszawy,

przy ul. Poznańskiej 38, stąd nazwa klubu.

Z życzeniami sukcesów w pracy na rzecz środowiska ludzi wychodzących z uzależnień od władz miasta, rozpoczeliśmy działalność. Na fali radości i uniesienia, w kilka godzin zorganizowaliśmy w pustej piwnicy zabawę sylwestrową. Z braku prądu - przy świecach i muzyce z radia na baterie. Było cudnie.

Od tego czasu dużo się zmieniło, dzięki pomocy wielu osób udało nam się wyremontować zdewastowane pomieszczenia.

Dnia 4 września 2009 Klub "Poznańska 38" został oficjalnie otwarty.

Przyjdźcie, zobaczcie i zostańcie z nami.

W piątki śpiewamy na karaoke, w soboty tańczymy na dyskotece, organizujemy koncerty, wykłady tematyczne, w kawiarnianej sali co jakiś czas prezentujemy swoje prace plastyczne lub fotograficzne.

Raz w roku organizujemy charytatywny koncert "Wdzięczni bo trzeźwi", z którego dochód przeznaczamy na rzecz Klubu "Poznańska 38". W koncercie biorą udział znane zespoły i artyści.

Zapraszamy osoby, które zechcą, jako wolontariusze, działać na rzecz Klubu.

Klub czynny od poniedziałku do piątku  od godz. 10:00 do 22:00, w sobotę i niedzielę  od 10:00 do ostatniego gościa.

 

 

REGULAMIN „KLUBU POZNAŃSKA 38”

 

I. Postanowienia ogólne.

1. „Klub Poznańska 38”, zwany dalej Klubem, jest miejscem realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia Integracji Społecznej. Głównym celem działalności „Klubu Poznańska 38”, jest niesienie pomocy i wsparcia na drodze zdrowienia, osobom wychodzącym z uzależnień i ich rodzinom – zgodnie z treścią & 7 Statutu Stowarzyszenia.

2. Klub ma charakter integracyjny i otwarty dla każdego, kto przestrzega norm współżycia społecznego oraz wykazuje tolerancję dla odmienności innych. Nie jest związany z żadną ze wspólnot.

2.a. W Klubie nie mogą przebywać osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość, z zastrzeżeniem punktu 5 regulaminu. Obowiązuje zakaz palenia, dotyczy również e-papierosów.

3. Klub jest miejscem przyjaznym dla wszelkiego rodzaju przedsięwzięć z zakresu profilaktyki uzależnień oraz inicjatyw z zakresu kultury i sztuki, sportu, turystyki i tym podobne. Zgodę na ich realizację wyraża Zarząd Stowarzyszenia.

4. W Klubie mogą być organizowane rocznice i inne spotkania okolicznościowe, w terminach i na warunkach uzgodnionych z Kierownikiem Klubu i zatwierdzonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

5. W Klubie odbywają się mityngi, grupy wsparcia i inne grupy samopomocowe, które działają według własnych zasad z uwzględnieniem postanowień niniejszego regulaminu. O możliwości udziału w mityngu, osoby będącej pod wpływem alkoholu lub środków zmieniających świadomość, decyduje sumienie danej grupy.

 

II. Zasady korzystania z Klubu.

6. Każdy sympatyk korzystający z Klubu, może uczestniczyć w jego życiu i rozwoju na prawach współgospodarza Klubu. Wszyscy dbają o kulturalny sposób bycia.

7. Użytkownicy Klubu dbają i troszczą się o wyposażenie Klubu, chroniąc go przed kradzieżą i zniszczeniem, gdyż jest ono dobrem wspólnym, nabytym za wspólne pieniądze i służy wszystkim.

8. Użytkownicy Klubu dbają o czystość i porządek we wszystkich pomieszczeniach Klubu oraz przed Klubem na ulicy. Czystość i dbałość o higienę osobistą dotyczy wszystkich osób przebywających w Klubie.

8.a. Przebywanie na ulicy, nie powinno utrudniać przejścia chodnikiem innym osobom. Ze względu na sąsiedztwo rozmowy powinny być stonowane.

9. W Klubie nie używa się słów wulgarnych, powszechnie uznanych za obelżywe. Nie dopuszcza się kłótni, awantur, aktów przemocy i agresji fizycznej i słownej.

10. Osoby przebywające na terenie Klubu, nie powinny nigdy, podejmować tematów kontrowersyjnych i wyrażać swoich subiektywnych opinii na temat: osób trzecich, religii i polityki.

10.a. Konwersację między sobą jak i rozmowy telefoniczne staramy się przeprowadzać tak by nie przeszkadzać innym gościom przebywającym w Klubie.

11. W części kawiarnianej, w okresie jesienno-zimowym, nie należy przebywać w ubraniu wierzchnim i w czapkach, które należy powiesić w szatni.

12. Spożywanie własnych posiłków powinno odbywać się z uwzględnieniem obecności innych osób przebywających w Klubie. W tym celu Dyżurny może udostępnić boczną salę, a także naczynia i sztućce.

13. Zgodnie z treścią Statutu Stowarzyszenia, Klub nie udziela schronienia osobom bezdomnym. Ze względu na dobro użytkowników Klubu niedopuszczalne jest korzystanie takich osób z łazienki, mycie się i przebieranie, przechowywanie bagażu, jak również bezcelowe przesiadywanie i spanie w różnych pomieszczeniach.

14. Klub udziela pomocy osobom uzależnionym, w przypadku nawrotu choroby, poszukującym bezpiecznego miejsca i mityngu, w celu powrotu do zdrowienia. Postanowienia punkt 2.a regulaminu stosuje się odpowiednio.

15. Klub nie przechowuje rzeczy należących do gości, w wyjątkowych sprawach decyzję podejmuje dyżurny.

16. Do Klubu nie można wprowadzać rowerów.

 

III. Organizacja Klubu.

17. Zarząd Stowarzyszenia organizuje i nadzoruje działalność Klubu, powierzając obowiązki administratora Kierownikowi Klubu. Kierownik może w porozumieniu z Zarządem ustanowić swojego zastępcę.

18. Program działalności Klubu oraz wystrój Klubu, organizuje i nadzoruje Zarząd Stowarzyszenia. 

19. Klub czynny jest codziennie w godzinach 10.oo – 22.oo. W piątki i soboty do ostatniego gościa. Po godzinie 22.oo zachowanie Klubowiczów nie powinno zakłócać spokoju mieszkańców kamienicy.

19.a. Z ważnych powodów godziny otwarcia mogą być zmienione. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

20. Kierownikiem Klubu może zostać osoba, która : - zachowuje abstynencję od roku, - jest osobą godną zaufania publicznego, - jest dobrym organizatorem, - łatwo nawiązuje kontakty międzyludzkie.

21. Do obowiązków Kierownika Klubu należy : - zarządzanie pracą Klubu, - dbanie o dobrą atmosferę w Klubie, - dbanie o bezpieczeństwo w Klubie, - sporządzanie grafików dyżurów, - kontrolowanie dyżurnych pod względem prawidłowości wykonywanych obowiązków, - kontrolowanie porządku i czystości, - dbanie o mienie Klubu, - zgłaszanie awarii i usterek, - sporządzanie listy rzeczy do kupienia, - uzgadnianie terminów i warunków imprez i spotkań okolicznościowych, - składanie sprawozdań i wyjaśnień na wniosek Zarządu.

21.a. W przypadku wakatu na stanowisku Kierownika Klubu, jego obowiązki przejmują Dyżurni.

22. Dyżurnym w Klubie może zostać osoba która : - zachowuje abstynencję od 6-ciu miesięcy, - posiada stałe źródło dochodu, - wzbudza zaufanie jest miła uprzejma i lubiana, - ma dobre relacje z ludźmi.

23. Do obowiązków Dyżurnego Klubu należy : - obsługa bufetu w klubokawiarni, - utrzymywanie czystości, z łazienkami włącznie, uzupełnianiu papieru i mydła, wyrzucanie śmieci, - utrzymywanie czystości przed Klubem, na ulicy, - kontrolowanie zachowania gości, - dbanie o dobrą atmosferę i spokój w Klubie, - dbanie o mienie i bezpieczeństwo w Klubie, - odnotowywanie w „zeszycie dyżurów” utargu i ważnych wydarzeń, - udzielanie informacji o działalności Klubu i Stowarzyszenia, organizowanych imprezach i innych informacji na temat leczenia uzależnień, AA i mityngów, - podczas nieobecności kierownika dyżurny jest gospodarzem i pełni obowiązki kierownika.

24. W bufecie mogą przebywać jedynie Dyżurni.

24.a. Dyżurny, w oparciu o własne doświadczenie i obserwacje, decydują o darmowym poczęstunku gościa.

25. Kierownik Klubu i Dyżurni powinni wykazywać się znajomością zadań statutowych Stowarzyszenia, ideą i celami powstania Klubu. Osoby te nie muszą być członkami Stowarzyszenia.

25.a. Kandydat na Dyżurnego przechodzi przeszkolenie, pełniąc początkowo rolę pomocnika Dyżurnego.

26. Kierownik Klubu i Dyżurni, w razie potrzeby mogą prosić o pomoc użytkowników Klubu, na przykład przy sprzątaniu ale w szczególności w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu.

27. Dyżurujący, Kierownik lub Dyżurny ostatecznie rozstrzyga w którym momencie dyskusje stają się kontrowersyjne, a inne zachowania niezgodne z zasadami obowiązującymi w Klubie.

28. Kierownik Klubu i Dyżurni, w przypadku zachowania niezgodnego z zasadami obowiązującymi w Klubie, mają prawo i obowiązek zwrócić uwagę, a w razie braku reakcji wyprosić osobę niewłaściwie zachowującą się. Wyprasza się osoby które nie dbają o higienę osobistą. W przypadku nie dostosowania się do decyzji dyżurującego, ma on obowiązek wezwać patrol Straży Miejskiej.

29. Zarząd Stowarzyszenia może ustanowić zakaz wstępu do Klubu wobec osoby, która uporczywie nie przestrzega postanowień regulaminu Klubu lub stanowi zagrożenie dla porządku prawnego. Zakaz ten obowiązuje do odwołania.

 

IV. Finanse Klubu.

30. Wszystkie pełnione funkcje i prace wykonywane na rzecz Klubu, takie jak dyżury, sprzątanie, pomoc w barze i przy sprzątaniu, remonty, naprawy i inne mają charakter społeczny i są nieodpłatne. Wykonujący te prace może otrzymać poczęstunek na koszt Klubu.

31. Imprezy organizowane w Klubie, muzyczne, spotkania, wykłady, prezentacje i inne są dostępne dla wszystkich i są nieodpłatne. W uzasadnionych przypadkach, Zarząd Stowarzyszenia może podjąć decyzję o odpłatności imprezy i limitowaniu miejsc, podając do publicznej wiadomości cel zbiórki pieniężnej związany z funkcjonowaniem Klubu.

 

32. W Klubie obowiązuje zasada jawności gospodarki finansowej. Polega na dostępności informacji o dochodach i wydatkach, z możliwością zapoznania się z fakturami, rachunkami i dokumentami kasowymi przez osoby zainteresowane. Informacje w sprawach finansowych ogłaszane są na tablicy.

 

V. Postanowienia końcowe.

33. Regulamin wchodzi w życie na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia, z chwilą ogłoszenia, przez które rozumie się podanie do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Klubie.

 

Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z dnia 27.11.2016 r.