Warszawa 14.01.2007

 

STATUT

Stowarzyszenia Integracji Społecznej – „Klub Poznańska 38”

 

 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 Stowarzyszenie Integracji Społecznej – „Klub Poznańska 38”, zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym i samorządnym Stowarzyszeniem wspierającym i propagującym ideę zdrowego, wolnego od uzależnień życia.

 

§ 2

Stowarzyszenie działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz posiada osobowość prawną.

 

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej , a siedzibą miasto Warszawa.

 

§ 4

Stowarzyszenie używa pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

§ 5

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków oraz pracy wolontariatu – ochotników.
2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określanych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych.

 

§ 6

Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe może powołać inne jednostki organizacyjne, w szczególności kluby dopuszczone w granicach prawa.

 

 

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§ 7

1. Celem Stowarzyszenia jest :
1) niesienie wszechstronnej pomocy osobom uzależnionym; pomoc w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwaniu właściwej postawy w najbliższym środowisku, rodzinie oraz zakładzie pracy,         
2) prowadzenie programów profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie wiedzy o chorobach związanych z nadużywaniem środków zmieniających świadomość i niebezpieczeństwach z nimi związanych oraz propagowanie idei zdrowego i wolnego od uzależnień życia, szczególnie wśród młodzieży,
3) niesienie pomocy i doskonalenie umiejętności pomagania innym, zwłaszcza osobom mającym problemy związane z nadużywaniem alkoholu,
4) udzielanie wsparcia i pomocy w wyrównywaniu szans rodzinom osób uzależnionych, będących w trudnych sytuacjach życiowych mających związek z uzależnieniem lub przemocą,
5) organizowanie wolnego czasu poprzez rozwijanie wśród osób uczestniczących w działalności Stowarzyszenia pożytecznych i satysfakcjonujących zainteresowań,
6) udzielanie pomocy w przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, w szczególności w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych,
7) propagowanie w społeczeństwie zdrowego stylu życia, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
2. Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez :
1) tworzenie warunków do integracji społecznej,
2) udział w realizacji programów administracji publicznej i samorządowej w dziedzinie zapobiegania i rozwiązywania problemów uzależnień; włączanie się w akcje związane z profilaktyką,
3) pomoc w organizacji i tworzeniu grup wsparcia, samopomocowych oraz innych form rehabilitacyjnych dla osób, które przeszły lub powinny przejść leczenie uzależnień i ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
4) organizowanie szkoleń, warsztatów i spotkań z profesjonalistami o tematyce związanej z zapobieganiem i leczeniem uzależnień,
5) organizowanie spotkań problemowych, towarzyskich, kulturalnych, sportowych i turystycznych,
6) nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z podobnymi klubami w kraju i zagranicą,
7) współdziałanie z instytucjami publicznymi i samorządowymi w zakresie tworzenia i wykonywania przepisów prawa zmierzających do realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
8) prowadzenie stałej działalności informacyjnej, profilaktycznej i wychowawczej wśród młodzieży w zakresie następstw nadużywania alkoholu i środków psychoaktywnych oraz promocji zdrowego, trzeźwego stylu życia,
9) współpracę z organami administracji publicznej, pracodawcami i instytucjami nauki, oświaty i wychowania, poradniami terapii uzależnień, ośrodkami pomocy społecznej, instytucjami kościelnymi i związkami wyznaniowymi,
10) pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych.

 
 

Rozdział III

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 

§ 8

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie :
1) wydawanie książek – PKD – 22.11. Z,
2) wydawanie czasopism wydawnictw periodycznych – PKD – 22.13. Z ,
3) wydawanie nagrań dźwiękowych – PKD – 22.14. Z ,
4) placówki gastronomiczne pozostałe – PKD – 55. 30. B ,
5) reklama – PKD – 74. 40. Z,
6) drukowanie materiałów reklamowych – PKD – 22. 22. Z,
7) działalność galerii i salonów wystawienniczych – PKD -92. 31.E,
8) wystawy, kiermasze - PKD - 74.87 . A ,
9) organizowanie aukcji PKD – 74.87.B,
10) wykonywanie fotografii reklamowej - PKD - 74.81. Z ,
11) produkcji filmów reklamowych - PKD - 92.11. Z,
12) sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona po za siecią sklepową gdzie indziej nie sklasyfikowane – PKD – 52.63.B.
2. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd Stowarzyszenia po spełnieniu określonych przepisami prawa wymogów.

 

 

Rozdział IV

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.

 

§ 10

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna , która zgłosiła swój udział w realizacji celów Stowarzyszenia oraz złożyła pisemną deklarację. Uchwały o przyjęciu do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

§ 11

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, instytucja lub organizacja, która zadeklaruje chęć współpracy. Członków wspierających w poczet Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia .

 

§ 12

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Uchwały o przyjęciu do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

§ 13

Członkowie zwyczajni maja prawo :

1) wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia ,
2) uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem decydującym ,
3) zgłaszać opinie i wnioski oraz wypowiadać się we wszystkich sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia .

 

§ 14

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo wypowiadać się we wszystkich sprawach objętych działalnością Stowarzyszenia , jak również uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym.

 

§ 15

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy :
1) aktywne uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia ,
2) przestrzeganie postanowień Statutu i regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał jego władz,
3) opłacanie składek członkowskich.

 

§ 16

1.Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek :
1) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego do Zarządu na piśmie,
2) skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu z powodu niepłacenia składek członkowskich przez dłuższy okres niż 6 miesięcy, po wcześniejszym wezwaniu do uregulowania składek z zagrożeniem skreślenia z listy członków ,
3) śmierci członka Stowarzyszenia .
2.Członek może być wykluczony ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, regulaminowych lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.
3. W przypadku pozbawienia członkostwa przez wykluczenie przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia członkowi zawiadomienia o uchwale Zarządu podjętej w tej sprawie.

 

 

Rozdział V

WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA STOWARZYSZENIA

 

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,
2) Zarząd Stowarzyszenia ,
3) Komisja Rewizyjna.

 

§ 18

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia .

 

§ 19

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest co najmniej jeden raz w roku, jako zebranie sprawozdawcze.

 

§ 20

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może zostać zwołane w każdym czasie z inicjatywy Zarządu, na wniosek grupy członków Stowarzyszenia reprezentujących co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.

 

§ 21

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków co najmniej 14 dni przed jego terminem.

 

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie programu i głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia ,
2) podejmowanie uchwały o udzieleniu absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej ,
3) ustalenie wysokości minimalnych składek członkowskich,
4) podejmowanie uchwał w sprawach uchwalania statutu i jego zmian,
5) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
6) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej ,
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu ,
8) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,
9) rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

§ 23

1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków, w drugim terminie bez względu na liczbę członków ,
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.

 

§ 24

1. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym, na okres 3 lat, w ilości od 7 do 9 członków ,
2. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą : prezes, dwóch wiceprezesów, skarbnik, sekretarz oraz od dwóch do czterech członków.

 

§ 25
Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

 

§ 26

Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy Członków, w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

§ 27

Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu ;
2) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
3) sporządzanie sprawozdań z działalności,
4) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
5) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
6) zwoływanie Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia,
7) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia.

 

§ 28

Do ważności oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane są podpisy co najmniej 2 członków Zarządu, w tym prezesa, zastępcy lub skarbnika.

 

§ 29

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym.
2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie Członkiem Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek Komisji Rewizyjnej wykonuje swoje funkcje społecznie.
4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

 

§ 30

Komisja Rewizyjna jest wybierana na okres 3 lat w głosowaniu tajnym.

 

§ 31

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

 

§ 32

Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

 

§ 33

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności gospodarczo – finansowej Stowarzyszenia i występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.

 

§ 34

Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do składania sprawozdań z przeprowadzonych kontroli na corocznym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia i występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

 

§ 35

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich jej członków.

 

§ 36

W przypadku zmniejszenia się składu osobowego Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, mogą one dokooptować do swojego grona nowych członków, nie więcej jednak niż 1/3 liczby wybranej na daną kadencję przez Walne Zebranie Członków.

 

 

Rozdział VI

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

§ 37

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz finanse.

 

§ 38

Na majątek Stowarzyszenia składają się:
1) składki członkowskie,
2) darowizny,
3) spadki,
4) zapisy,
5) dochód z własnej działalności,
6) dochód z ofiarności publicznej,
7) dochód z majątku Stowarzyszenia.

 

§ 39

1. Stowarzyszenie może otrzymać dotacje i darowizny według zasad określonych w odrębnych przepisach.
2. Z majątku Stowarzyszenia nie mogą być udzielane pożyczki lub zabezpieczenia zobowiązań w stosunku do członków, pracowników oraz ich bliskich.

 
 

Rozdział VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

§ 40

Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej  połowy członków.

 

§ 41

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na mocy uchwały Walnego  Zebrania Członków podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy członków lub w inny sposób, przewidziany w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób likwidacji oraz przeznacza majątek Stowarzyszenia na cele zgodne z celami statutowymi.
3. Likwidację majątku Stowarzyszenia przeprowadza jej Zarząd pod nadzorem Komisji Rewizyjnej.

 

§ 42

Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.).